...

my Studio

Privacyverklaring

MyStudio Fotografie, gevestigd op Ericaweg 31, 1251 WJ te Laren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

GEGEVENS VAN MYSTUDIO FOTOGRAFIE

MyStudio Fotografie, Ericaweg 31, 1251 WJ Laren https://www.mystudio.nl | info@mystudio.nl | 035-8875626 KVK 321.061.79

PERSOONSGEGEVENS DIE MYSTUDIO VERWERKT

MyStudio Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: ⋅ Voor- en achternaam ⋅ Adresgegevens ⋅ Telefoonnummer ⋅ E-mailadres ⋅ Foto’s ⋅ Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE MYSTUDIO VERWERKT

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan  echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@mystudio.nl, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG MYSTUDIO PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

MyStudio Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: ⋅ Het afhandelen van jouw betaling. ⋅ Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. ⋅ Om goederen en diensten bij je af te leveren Deze gegevens worden verzameld op grondslag van overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

MyStudio Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MyStudio Fotografie) tussen zit.

WAAR DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN

MyStudio Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: ⋅ De mailbox van MyStudio Fotografie – dit is een beveiligde mailbox waarin al het mailcontact bewaard blijft. ⋅ Klantgegevens (zoals aantekeningen van kennismakingsgesprekken en verstuurde facturen) worden bewaard op de harde schijf van Mystudio Fotografie. Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van MyStudio Fotografie. ⋅ Boekhoudprogramma King

HOE LANG MYSTUDIO PERSOONSGEGEVENS BEWAART

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: ⋅ Verstuurde facturen worden in ieder geval zeven jaar bewaard, in verband met de fiscale bewaarplicht. ⋅ Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek worden bewaard zolang MyStudio Fotografie nog actief in bedrijf is. ⋅ In jouw opdracht gemaakte foto’s: indien je toestemming geeft om je foto’s te delen op www.mystudio.nl en/of social media (Facebook en Instagram), bewaar ik de foto’s totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig. Indien je geen toestemming geeft om foto’s te delen, bewaar ik foto’s minimaal 1 jaar, maximaal tot bedrijfs beëindiging op dvd. Zolang ik je foto’s bewaar, kun je deze bij mij opvragen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

MyStudio Fotografie zal nooit persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, email e.d) openbaar maken of doorgeven aan derden, tenzij anders overeengekomen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE MYSTUDIO GEBRUIKT

Social media Ik wil het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De verschillende social media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes. Van de social media kanalen gebruik ik de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. Ik verwerk zelf geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MyStudio Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. MyStudio Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE MYSTUDIO PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGT

MyStudio Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw gegevens worden onder andere beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van MyStudio Fotografie. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mystudio.nl
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.